Nami?tno?? ma pierwszeństwo.

 

Meister Driver

 

Arthur Junghans by? zafascynowany zegarkami i samochodami, tak samo jak jego synowie. Z tej fascynacji narodzi?y si? nie tylko liczne zegary samochodowe, lecz równie? wyznaczaj?ce trendy patenty i produkty, jak na przyk?ad w roku 1905 ?miernik pr?dko?ci samochodu” lub w roku 1924 we wspó?pracy z firm? Letz w Wetzlar ?Viadicator”, prekursor kierunkowskazu. Dzi? modele Meister Driver nawi?zuj? do tradycji tablic przyrz?dów automobili, korzystaj?c z detali swoich historycznych przodków. Pozwól si? zabra? w podró? z przesz?o?ci do tera?niejszo?ci.